Free shipping! Starting from 199 EUR!

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

tj. informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona w ramach realizacji przez:
debesto sp. z o.o. ogród zoologiczny. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wały Jagiellońskie 14A, 56-400 Oleśnica, NIP 911 203 71 54, prowadząca sklep internetowy pod adresem: www.shop.debesto.com,
to jest administratorem podanych przez Ciebie danych osobowych, obowiązku informacyjnego zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 /WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., s. 1), zwane dalej „Rozporządzeniem 2016/679”.

1. KTO?
tj. administrator danych osobowych

debesto sp. z o.o. ogród zoologiczny. z siedzibą w Oleśnicy przy ul. Wały Jagiellońskie 14A, 56-400 Oleśnica, NIP 911 203 71 54, jest administratorem Twoich danych osobowych.


Z administratorem można się skontaktować pod adresem e-mail: gpdr@debesto.com lub telefonicznie: 0048 71 70 110 70.

2. CO, ZA CO I NA JAKIEJ PODSTAWIE?
tj. rodzaje i cele oraz podstawa przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza wszelkie podane przez Ciebie dane osobowe wyłącznie:

1. – w celu: zawarcia i wykonania umowy sprzedaży zamówionego przez Ciebie towaru (realizacja zamówienia),
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
– rodzaj danych: imię, nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

2. – w celu: zorganizowania i realizacji dostawy (transportu) zakupionych przez Państwa towarów, – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
– rodzaj danych: imię, nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

3. – w celu: obsługi posprzedażowej Twojego zamówienia, tj. obsługi ewentualnych reklamacji zakupionych towarów oraz odpowiedzi na Twoje pytania dotyczące zrealizowanego zamówienia,
– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679,
– rodzaj danych: imię, nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres,

4. – w celu: realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. ustalenia potencjalnej odpowiedzialności oraz ochrony prawnie uzasadnionych praw i roszczeń administratora,

– na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia 2016/679,
– rodzaj danych: imię, nazwisko, imię, adres e-mail, numer telefonu, NIP, adres.

3. NA JAK DŁUGO?
czyli okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe, których przetwarzanie jest wymagane przez obowiązujące przepisy prawa będą przechowywane przez okres wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Twoje dane osobowe zawarte w zamówieniu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, w tym obsługi posprzedażowej, tj. nie dłużej niż 2 lata od zrealizowania zamówienia.

4. KTO JESZCZE OTRZYMA TWOJE DANE? tj. odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być:
● podmiotom zajmującym się przewozem towarów, tj. przewoźnikom lub pośrednikom, którzy przewożą towary na zlecenie administratora;
● podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub kartą płatniczą, które mogą uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych w celu realizacji płatności;
● podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną administratora oraz dostawcom zewnętrznych systemów wspierających działalność administratora;
● podmioty świadczące na rzecz administratora usługi księgowe i prawne;
● podmiotom i organom uprawnionym do uzyskania dostępu do Twoich danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5. CO MOGĘ ZROBIĆ?
tj. prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych Zgodnie z art. 15-22 Rozporządzenia 2016/679, masz:

1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (zmiany) swoich danych;
3. prawo do usunięcia danych;
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
5. prawo do przenoszenia danych;
6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych

Urzędu, jeżeli osoba, której dane dotyczą uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

W celu skorzystania z któregokolwiek z ww. uprawnień (1-5 powyżej) prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza i przesłanie go drogą elektroniczną na adres e-mail gdpr@debesto.com lub pisemnie na adres: ul. Wały Jagiellońskie 14A, 56-400 Oleśnica, Polska.

Administrator niezwłocznie rozpatruje wszelkie wnioski o skorzystanie z praw, w każdym razie najpóźniej w ciągu miesiąca od daty otrzymania formularza. W przypadku złożonych żądań lub znacznej liczby żądań otrzymanych przez administratora w danym czasie, wskazany termin może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku administrator poinformuje Cię o takim przedłużeniu, wskazując przyczynę opóźnienia.

6. CZY MUSZĘ?
tj. dobrowolne podanie danych osobowych

Wszelkie dane osobowe podawane są dobrowolnie; jednak ich niepodanie uniemożliwi administratorowi wykonanie zleconej przez Ciebie wyceny, skontaktowanie się z Tobą w sprawie zamówienia, realizację zamówienia oraz rozpatrzenie ewentualnej reklamacji dotyczącej zamówienia.

7. CZY TO BEZPIECZNE?
tj. zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych

Dbając o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych Administrator stosuje zaawansowane zabezpieczenia oraz zachowuje poufność wszelkich przekazanych informacji. Administrator opracował i wdrożył wewnętrzne procedury i zalecenia zapobiegające udostępnieniu Twoich danych osobom nieupoważnionym. Administrator jako administrator danych osobowych wypełnia wszystkie obowiązki wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. CZY JEST ZAUTOMATYZOWANY?
czyli zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji wynikających z profilowania.
1. Dodatkowe informacje
2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności. W takim przypadku administrator niezwłocznie:
opublikować nową wersję Polityki Prywatności na stronie www.shop.debesto.com.
3. W przypadku zauważenia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez administratora prosimy o:
wszelkie uwagi zgłaszać na adres e-mail: gdpr@debesto.com lub telefonicznie pod numerem 0048 71 70 110 70.